Финансовата помощта, съгласно наредбата, може да бъде предоставена на предприятие-бенефициер, което е търговец по смисъла на Търговския закон, работещо в сектори, изложени на риск за неговата конкурентна позиция, поради разходите, произтичащи от разпределението на разходите за енергията от възобновяеми източници, като функция от неговата интензивност на електроенергия и излагането му на въздействието на международната търговия.

Таковапредприятие следва да отговаря едновременно на следните критерии:

1. основната му икономическа дейност за предходната календарна година е в някой от изброените сектори, представени в в приложение към наредбата и минимум 60% от годишните му приходи за същия период са от тази дейност;

2. не е „предприятие в затруднено положение“, съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.) – това обстоятелство се доказва с декларация;

3. няма задължения за данъци, включително акцизи, както и мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета към държавата и към община;

4. не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на предоставена държавна помощ, след като с решение на Европейската комисия е било обявено, че тази помощ е неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;

5. същите видове разходи не са предмет на друга държавна помощ;

6. за осъществяване на икономическата дейност в съответния сектор има потребление на електрическа енергия над 1 ГВтч през предходната календарна година;

7. когато е задължено лице по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната ефективност: – удостоверяват се по служебен път от министъра на енергетиката, по предоставена от Агенцията за устойчиво енергийно развитие информация

а)има извършено обследване за енергийна ефективност или прилага сертифицирана система за управление на енергията, или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, при условие че приложената от него система за управление включва енергийно обследване на съответното предприятие или промишлена система и;

б)е представило в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от Закона за енергийната ефективност, ако е задължено по закона лице;

8. когато не е задължено лице по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергийната ефективност – изпълнява изискването по т. 7, буква „а“.

 

Ежегодно до 31 март на съответната година предприятието, кандидатстващо за бенефициер, подава заявление за вида помощ, която ще ползва, придружено от:

  1. заверена от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит справка за изчислена интензивност на електроенергията за предходния период. В наредбата са дадени насоки за това под формата на приложение № 3;
  1. прогноза за потреблението на електрическа енергия през предстоящия ценови период, съответно по обекти и нива на напрежение;
  1. удостоверение за липса на задължения към държавата и ибщините по чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК, издадено не по-рано от 30 дни преди подаване на заявлението;
  1. информация относно лицето, което съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката извършва плащанията към обществения доставчик на цената „задължение към обществото“ – наименование, данни за регистрация по Закона за търговския регистър и данни за контакт;
  1. декларация от предприятието по образец, утвърден от министъра на енергетиката, че не е в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение;
  1. декларация, че предприятието не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на предоставена държавна помощ, както и че същите видове разходи не са предмет на друга държавна помощ;
  1. удостоверение относно код на основна икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, доказващ принадлежността на предприятието към съответния сектор.

Предприятията, които кандидатстват за получаване на помощ, представят към заявлението:

1. заверени от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит доклади, чрез Договорени процедури по смисъла на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги МСССУ 4400 със справка относно средната брутна добавена стойност на предприятието за предходните три години

2. справка, удостоверяваща, че минимум 60% от годишните приходи на предприятието за същия период са от тази дейност

3. Към заявлението се предоставя обосновка относно прогнозното потребление на електроенергия за следващия ценови период.

Разрешителните се издават за едногодишен ценови период, определен от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Помощта се предоставя след достигане размера на разходите, посочен в разрешителното, за което министърът на енергетиката издава удостоверение. Удостоверението се издава в срок от 10 работни дни от постъпване на искане от правоимащото лице, придружено с доказателства за закупените количества електрическа енергия.

адвокат Георги Тренчев