С последните изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Законa за данъка върху добавената стойност се направиха множество промени, свързани премахването на единната сметка, въвеждане на фискален контрол, отсрочване и разсрочване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Предоставя се възможност за погасяване първо на главницата за данъци и осигурителни вноски с изтекъл падеж за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения.

С новите промени в производството по принудително изпълнение по ДОПК се предоставя възможност на данъчните субекти/длъжници да получат разрешение за извършване на неотложни плащания за всички видове публични задължения.

Целта на промените са да могат задължените лица във временно финансово затруднение да могат да обслужват текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски.