Изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Законa за данъка върху добавената стойност

С последните изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Законa за данъка върху добавената стойност се направиха множество промени, свързани премахването [...]

By |2019-10-13T15:44:13+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Тълкувателно решение №4/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС)

Съгласно Тълкувателно решение №4/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС), посветено [...]

By |2019-09-29T13:56:21+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Обжалване на разноски по изпълнителното производство

Със образуването на изпълнително производство, частният или държавен съдебен изпълнител изпраща до длъжника покана за доброволно изпълнение. В тази покана [...]

By |2019-09-26T20:25:32+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Процедура по назначаване на работа на чужденец в република българия

Чужди граждани могат да работят по трудово правоотношение на в Република България след получаване на разрешение за работа в съответствие [...]

By |2019-09-26T20:24:14+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Тълкувателно решение по дело №5/2014

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд се произнесоха по следните въпроси: 1) Какво следва да е необходимото съдържание [...]

By |2019-09-29T13:56:24+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Посреднически услуги по закон за насърчаване на заетостта

I. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ Право на посреднически услуги по заетостта имат работодателите и лицата, които търсят работа. [...]

By |2019-09-26T20:21:22+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност

Процедурата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията по реда [...]

By |2019-09-29T13:56:26+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Процедура по регистрация на търговска марка

1. Заявители на марки могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива, като чуждите физически и [...]

By |2019-09-29T13:56:29+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Изключване на съдружник при равно дялово участие в капитала на оод

Изключването на съдружник е мярка, която дава възможност при конкретно и изчерпателно изброени обстоятелства да бъде прекратено участието на даден [...]

By |2019-09-26T20:14:55+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments

Условия и ред за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници

Финансовата помощта, съгласно наредбата, може да бъде предоставена на предприятие-бенефициер, което е търговец по смисъла на Търговския закон, работещо в [...]

By |2019-09-26T20:13:37+03:00септември 26th, 2019|Без категория|0 Comments