Със образуването на изпълнително производство, частният или държавен съдебен изпълнител изпраща до длъжника покана за доброволно изпълнение. В тази покана са обективирани сумите, които длъжника трябва да изплати по дълга, предмет на съдебното производство и който е описан в издадения изпълнителния лист, заедно с разноски за ЧСИ по образуваното изпълнително производство и адвокатски хонорар. Самите суми се събират на основание издадено постановление за разноски по чл. 434 ГПК.

Съществуват противоречиви виждания относно това дали в поканата за доброволно изпълнение се инкорпорира и постановлението за разноски. Преобладаващата практика е, че в поканата за доброволно изпълнение е инкорпорирано постановлението за разноски, поради което за длъжникът съществува правен интерес от това да обжалва определените в поканата разноски по изпълнителното производство, както и адвокатския хонорар по производството. Това следва да се направи в едноседмичния срок, заложен в чл. 436, ал. 1 ГПК чрез съдебния изпълнител до съответния окръжен съд.

По отношение на адвокатския хонорар в производството, практиката е единодушна, че възнаграждението зависи от броя и сложността на действията, които се извършват по защитатаинтересите на взискателя, както и до размера на задължението. В хипотезата на изпълнение на задълженията от длъжника в срока на поканата за доброволно изпълнениe, адвокатското възнаграждение следва да е минималното по Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, поради факта, че действията по защита интересите на взискателя се свеждат единствено до подаването на молба за образуване на изпълнителното производство. В този смисъл е и постоянната съдебна практика.

Що се отношение на разноските на ЧСИ по изпълнението в чл.26, т.6 от ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители бе заложено, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. Това даваше възможност да се оспорват разноските на ЧСИ по чл. 26 от Тарифата, но с решение на тричленен състав на ВАС, разпоредбата бе отменена. В момента решението се обжалва пред петчленен състав на ВАС и производството е висящо към момента на съставянето на този анализ.