I. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Право на посреднически услуги по заетостта имат работодателите и лицата, които търсят работа.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство. Тези лица осъществяват посредническа дейност по наемане на работа в Република България и в други държави след регистрация в Агенцията по заетостта. Действието на регистрацията е безсрочно.

За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа могат да кандидатстват физически и юридически лица които отговарят на следните условия:

1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;

2. не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация

4. нямат наложени административни наказания за нарушения на изискванията на чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7, т. 2 от ЗНЗ в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;

5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:

а) не са лица с налагани административни наказания за нарушения на изискванията на чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация;

б) не са били членове на управителни и/или контролни органи на лица, на които са налагани наказания по по предходната точка за нарушенията по предходната точка в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация.

За извършване на своята дейност, посредниците сключват посреднически договори с лицата, търсещи работа или с работодателите.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец

2. Копие от документа за регистрация на ЮЛ (Удостоверение за актуално състояние)

3. Документи, удостоверяващи, че няма парични задължения към държавата или към общината установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване

4. Уникален идентификационен номер за вписване в регистъра на администраторите на лични данни по Закона за защита на личните данни, воден от Комисията за защита на личните данни

5. Нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа

След успешната процедура по регистрация, Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава на кандидатите за посредници удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, което се вписва в регистър.

Удостоверението се издава след заплащане на такса в размер 670 лв., определена с ТАРИФА за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта, и представяне на документ за извършен превод по банков път. Таксата се заплаща при издаване на удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност.

III. ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство.

За осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина посредникът сключва посреднически договор с лицата, търсещи работа, и с работодателите, търсещи работници/ служители.

Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа в други държави след регистрация в Агенцията по заетостта на посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател, и съгласно условията на този договор.

Посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица:

1.        извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;

2.        информация за работодателя;

3.        информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава.

4.        информация за мястото на работа.

Предоставянето на горната информация се удостоверява с подписа на търсещото работа лице.

Посредникът също така трябва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.

Индивидуалния договор за наемане на работа следва да съдържа данни за:

 • датата и мястото на сключване на договора;
 • срока на договора;
 • данните за конкретната длъжност, на която ще бъде наето лицето;
 • срока на наемането;
 • работното време;
 • почивките;
 • отпуските;
 • трудовото възнаграждение;
 • битовите условия;
 • здравното осигуряване;
 • обезщетението при трудова злополука;
 • обезщетението при временна и трайна неработоспособност;
 • обезщетението при смърт;
 • обезщетението при предсрочното прекратяване на трудовия договор;
 • транспортните разходи на устроеното на работа лице до работното място при пристигането;
 • ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
 • разрешенията за работа;
 • задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна застраховка за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване.