I. Същност и характеристика

Полезният модел е идея или концепция, която е резултат от творческа дейност и която посочва начините и средствата за постигане на конкретен технически резултат. С регистрация за полезен модел се закрилят решения в каквато и да е област на техниката отнасящи се до машини, съоръжения, апарати и други подобни. Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

За да бъдат успешно регистрирани, полезните модели следва да отговарят на следните критерии – новост, промишлена приложимост и изобретателска стъпка.

а) Новост:

Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва:

1. всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света;

2. съдържанието на националните, европейските и международните заявки за полезен модел, които предхождат предстоящия за заявяване полезен модел

NB ! Може да бъде подадена молба за проучване състоянието на техниката, като се заплати такса за проучване – 200 лв. В тримесечен срок от получаване на молбата се изготвя доклад за проучване, който се изпраща на молителя заедно с намерените материали.

б) Изобретателска стъпка

Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката.

в) Промишлена приложимост

Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

II. Срок на действие на полезния модел:

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

III. Регистриране:

За да бъде успешно регистриран полезен модел се подава заявка за регистрация в Патентното ведомство, която съдържа:

1. заявление за регистрация;

2. описание на полезния модел /Описанието съдържа наименование на полезния модел, приложението му и един или повече примери за изпълнение, разкриващи техническата му същност. В него може да бъде посочено и предшестващото състояние на техниката, известно на заявителя, и предимствата на полезния модел/

3. чертежи, когато са необходими;

4. претенции – /Претенцията или претенциите трябва да определя предмета, за който се иска закрила, да бъде ясна и точна и да се основава на описанието/;

5. реферат – /Рефератът представлява кратко изложение на същността на изобретението и служи само за информационни цели/;

6. документ за платена такса за заявяване (50 лв.) и проверка (200 лв.)

Към заявката се прилагат и следните документи:

1. пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;

2. декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет, и документ за платена такса за приоритет (за всеки приоритет – по 20 лв.);

3. декларация за действителния изобретател и за установяване правото на заявяване, когато заявителят не е изобретател.

Документите се подават на български език като описанието, чертежите, претенциите и рефератът се представят в два екземпляра.

Пояснения към заявката:

Заявлението следва да съдържа още и:

1. име и адрес на изобретателя;

2. декларация за действителния изобретател;

3. име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако такъв е упълномощен;

4. данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ;

IV. Вътрешен ход на процедурата:

За всяка заявка, която отговаря на формалните изисквания, експерт от експертизния отдел в тримесечен срок проверява дали заявката и полезния модел отговарят на всички законови изисквания. Когато в резултат на проверката не се констатират несъответствия или несъответствията са отстранени, заявителят се поканва да заплати в едномесечен срок такса за регистрация (100 лв.), такса за издаване на свидетелство за регистрация (50 лв.), такса за публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата (до 10 страници – 100 лв.; за всяка следваща страница след десетата – 12 лв.) и такса за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство (до 5 независими претенции – 50 лв.; за всяка независима претенция над петата – 6 лв). Когато таксите бъдат заплатени, в 14-дневен срок се взема решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в Държавния регистър на полезните модели. В едномесечен срок от вписването на полезните модели в Държавния регистър се прави публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В едномесечен срок от публикацията се издава свидетелство за регистрация на полезния модел и се публикуват описанието, чертежите, претенциите и реферата. В Официалния бюлетин се публикуват съобщения за изготвени доклади за проучване и всички промени в правния статус на полезните модели.

V. Такси:

За полезни модели се събират такси, както следва:

1. За заявяване – 50 лв.

2. За проверка – 200 лв.

3. За претендиране на приоритет – за всеки приоритет – по 20 лв.

4. За проучване по молба на заявителя или на друго лице – 200 лв.

5. За експертиза на полезния модел по молба на заявителя или на друго лице – 200 лв.

6. За регистрация на полезен модел – 100 лв.

7. За издаване на свидетелство за регистрация – 50 лв.

8. За публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата:

а) до 10 страници – 100 лв.;

б) за всяка следваща страница след десетата – 12 лв.

9. За публикация в Официалния бюлетин за регистриран полезен модел, в т. ч. на независимите претенции:

а) до 5 независими претенции – 50 лв.;

б) за всяка независима претенция над петата – 6 лв.

10. За продължаване срока на регистрация:

а) за 5 – 7-мата година – 300 лв.;

б) за 8 – 10-ата година – 400 лв.

NB ! Tаксата за подаване на заявка за полезен модел се заплащат в размер 50 на сто, ако заявителите са изобретатели, микро- и малки предприятия по Закона за малките и средните предприятия.