Процедурата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията по реда на тази процедура е основание за правомерно извършване на тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма и актовете по прилагането му.

Компетентен орган

Правомощията за регистрация, отказ за регистрация или заличаване на регистрация за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност принадлежат на министъра на икономиката.

Условия и ред за извършване на туристически дейности

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или

2. е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и

3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Действие на процедурата и необходими документи

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление до министъра на туризма по образец. Към заявлението се прилагат:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие на документ, удостоверяващ, че заявителят има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

2. декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение;

3. справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

4. копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността;

5. справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

6. копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;

7. копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;

8. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;

9. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3

Подаване на заявлението

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията по чл. 63 с приложените към тях документи в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. Удостоверението за регистрация се връчва на заявителя или на упълномощен от него представител при предоставяне на следните документи:

1. копие от сключения договор за застраховка за туроператорите;

2. документ за платена такса за вписване в регистъра;

3. изрично пълномощно в оригинал, в случай че удостоверението се връчва на пълномощник.

 

Промяна на обстоятелства

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване, регистрираното лице уведомява министъра на туризма в 14-дневен срок от промяната. Промяната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация. Такива обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти са:

  • регистрационен номер;
  • вид на туристическата дейност/дейности;
  • фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;
  • адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
  • код по БУЛСТАТ и данъчен номер;
  • име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца;
  • номер на заповедта на министъра на икономиката за регистрация и заличаване на регистрацията;
  • номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал.1 от ЗТ, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;

 

Заличаване на регистрация

Регистрацията се заличава с мотивирана заповед на министъра на икономиката в следните случаи:

1. по писмено искане на регистрираното лице;

2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление на наследниците му;

3. при прекратяване на юридическото лице;

4. при прекратяване дейността на едноличния търговец или юридическото лице – по негово заявление;

5. при поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение – по заявление на настойника или попечителя му.

По мотивирано предложение на ЕКРТТА министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице:

1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;

2. не е подало заявление в срока по чл. 68, ал. 4 ЗТ;

3. е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. не е получило удостоверението за регистрация в срок два месеца от уведомяването му;

5. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

6. извършва дейност без валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 ЗТ;

7. е извършило повторно нарушение на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 79, ал. 5 ЗТ;

8. не спазва приложената му принудителна административна мярка – временно затваряне на туристическия обект;

9. е извършило повторно нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната търговия, ако са приложими;

10. е извършило системни нарушения на етичния кодекс и е постъпило мотивирано предложение на браншово туристическо сдружение.

Със заличаване на регистрацията удостоверението за регистрация се обезсилва. При заличаване на регистрацията министърът на туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване. Заповедта на министъра на туризма подлежи на обжалване по реда на АПК.

Административно-наказателна отговорност

Извършването на туроператорска и туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация, представлява административно нарушение и подлежи на административно наказание:

  • глоба в размер на 5 000 лв. – за физическите лица;
  • имуществена санкция от 10 000 лв. – за еднолични търговци и юридически лица.