Съгласно Тълкувателно решение №4/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС), посветено на заповедното производство в процедурата по издаване на Заповед за изпълнение, при констатирана нередовност на заявлението по чл. 410, ал. 2 ГПК, съдебния състав не длъжен да дава указания на заявителя за отстраняване на порока, а направо трябва да отхвърли заявлението. Даване на указания на заявителя да си отстрани пропуските се дължи само в изрично уредената в чл. 425, ал.2 ГПК хипотеза (заявлението не е подадено в бланка по образец, утвърден от министъра на правосъдието), както и при невнесена в пълен размер държавна такса. Във всички останали случаи на непълноти (по смисъла на изискванията на чл.127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т.1 ГПК), дори когато заявлението е неподписано поради пропуск, то се отхвърля.  В общия случай, в заявлението трябва са подробно посочени обстоятелствата, от които произтича вземането. В противен случай, дори когато тези обстоятелства могат да се извлекат от представените към него документи, но не са изрично посочени, се счита, че то не отговаря на изискванията по чл. 410, ал.2, вр. чл. 127, ал.1, т.4 ГПК.