КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Адвокатите ни притежават пълни права за защитаване на клиентите пред съдебните и арбитражни институции при търговски, граждански, трудови и административни дела.

Кантората притежава значителен опит в консултирането по въпроси, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз и изготвянето на проекти по Структурните фондове на ЕС. Кантората подготвя и участва активно в процедури, свързани с обществени поръчки и концесии.

ПЕРСОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ

Подкрепата, която осигуряваме е съобразена с изискванията на клиента и спецификите на казуса му. Този подход, гарантира конкретни резултати и ясни условия за работа с кантората.

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Най-популярните услуги, които предлагаме са в областта на: Представителство на лица пред съдебни инстанции и касационна инстанция по граждански дела; Представителство по изпълнително и заповедно производство; Обезпечителни и охранителни производства; Действия по Закон за задълженията и договорите, при трудови спорове, при закупуването и/или продажбата на недвижима собственост; Учредяване/заличаване/промени на ипотеки;

ПЕРФЕКТНО СЪДЕЙСТВИЕ

Кантората действа гъвкаво и насочва ресурсите си за да постигне оптимален резултат. Регионални, Европейски или международни казуси в областта на патентното, корпоративното или търговкото право, дружеството действа в защита на своите клиенти.

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Най-често за нашите клиенти извършваме услуги в областта на учредяване, сливане, отделяне на концорциуми и офшорни дружества. Трудово право, Административно право и Интелектуална собственост. Представителство по повод закупуването и/или продажбата на недвижима собственост; Обжалване на административни актове – по административен и по съдебен ред.