УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


Адвокатско дружество „Тренчев и Костова” предлага на физическите лица пълно процесуално представителство пред първоинстанционна, въззивна и касационна съдебна инстанция по граждански дела, представителство по заповедни, изпълнителни производства, обезпечителни и охранителни производства, водене на изпълнителни дела. Юридически услуги както на местни, така и на чуждестранни физически лица в сферата на облигационното право, вещното право, административното право, авторското право, трудовото право, семейното и наследственото право. Събиране на задължения по съответния ред.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

Предлагаме професионално съдействие в областта на бракоразводните дела, както и в уреждане на отношенията между съпрузите, преди брака, по време на брака и след прекратяването на брака. Можете да ни се доверите за защита по бракоразводни дела по исков ред и по взаимно съгласие. Изготвяме брачни договори, пълномощни и декларации. Уреждане и избор на режим на имуществени отношения между съпрузите, издръжка, използване и разпореждане със семейно жилище. Ограничаване и лишаване от родителски права, привременни мерки, както и режим на лични отношения с дете.

 • Процесуално представителство;
 • Изготвяне на брачни договори, мобли, декларации и др., консултации относно избор на режим на имуществото.
 • Съдебно и извън съдебно определяне на режим на лични отношения между родители и деца;
 • Водене на съдебно дело при несъгласие на единият родител за извеждане на дете извън границите на Република България;
 • установяване или оспорване на произход от дете –припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата, оспорване на бащинство;
 • Процедура по пълно и непълно осиновяване;
 • Спор за родителски права;
 • Развод по исков ред;
 • Развод по взаимно съгласие;
 • Режим на лични отношения;
 • Вещноправни искове след развода;
 • Защита при домашно насилие;

ДЕЛБИ НА ИМОТИ

Нашият екип от опитни юристи ще подходи с внимание и задълбочен анализ по всеки отделен казус, за да може да гарантира най-добрата защита на Вашите права и законни интереси. Делбата на имот може да бъде доброволна или съдебна. При доброволната делба съдействаме с осигуряването на нотариус, подготвянето на договор за делба, както и изваждане пълна история на имота. Съдебната делба се извършва пред съответната съдебна инстанция, като нашата кантора осигурява пълно процесуално представителство, изготвяне на съдебни споразумения и цялостно водене на съдебния процес.

 • Предлагаме изготвяне и предявяване на искове;
 • Изготвяне на отговори по висящи съдебни дела;
 • Изготвяне на договори;
 • Процесуално представителство;
 • Доброволна делба на недвижими имоти;
 • Съдебна делба на недвижими имоти;
 • Снабдяване с документи и др.

ТРУДОВО ПРАВО

Почти всеки човек се е сблъсквал с трудовото право през живота си. Нашият екип е насреща, за да Ви съдейства при възникване на трудово правоотношение – сключване и прекратяване на трудови договори, защита при незаконно уволнение и при нарушаване на трудовите права на работниците и служителите.

 • Защита от незаконно уволнение;
 • Защита при недопускане на работа или временно отстраняване от работа;
 • Искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работа;
 • Искове за заплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения;
 • Изготвяне на документи във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и редакции на трудови договори;
 • Процесуално представителство по трудови дела в съда;
 • Изготвяне на правилници за вътрешния трудов ред, договори за управление, „Общи условия“ и др.;
 • Консултации за социално и здравно осигуряване;

НАШАТА ВИЗИЯ


Тренчев и Костова не е просто кантора, която предлага услуги. Това е кантора за качествени юридически съвети и представителство пред инстанции и съдилища!

ИМОТНИ СДЕЛКИ

Насреща сме за правно съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти – изготвяне на нотариални актове, справки, проучване правата на продавача, пълно проучване и история на имота, снабдяване с удостоверение за тежести, данъчна оценка, снабдяване с удостоверения, скици и схеми от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на сделката.

 • Сделки с недвижими имоти – покупко-продажба, наем, дарение, ипотека и др.;
 • Правен анализ на собствеността;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба;
 •  Изготвяне на пълномощни, декларации и др.;
 • Съдействие в преговорния процес;
 • Съдействие при избор на нотариус;
 • Учредяване на вещни права;
 • Спорове относно право на собственост, право на строеж, право на ползване;
 • Изваждане на документи;
 • Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи;

ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Нашият екип разполага с дългогодишен опит в обжалването на наказателни постановления, глоби, фишове и актове на КАТ, НАП, ДАИ, РЗИ, МВР и Общини както по съдебен, така и по административен ред.

 • Обжалване на актове и наказателни постановления;
 • Търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица, във връзка административни процедури;
 • Правна помощ на чужденци относно придобиване статут на пребиваване, граждансто, визи и др.;
 • Подготовка на книжа и документи;
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции;

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Екипът от професионалисти на Адвокатско дружество „Тренчев и Костова“ разполага с голям опит в областта на изпълнителното производство, с което гарантираме, че правата и законните интереси на нашите клиенти по най-добрия начин, като предлагаме професионално юридическо съдействие в следните области:

 • Проучване и процесуално представителство по изпълнителни производства (при ЧСИ/ДСИ);
 • Съдействие при предприемане на процесуални действия по образуване, спиране и прекратяване на изпълнителни дела.
 • Водене на преговори за отсрочване и разсрочване на задължения;
 • Проучване на финансовото и имуществено състояние на длъжника;
 • Образуване на производство по принудително изпълнение;
 • Образуване на заповедни производства и изпълнителни производства и представителство пред съдилища, частните и държавни съдебни изпълнители в производствата;
Law 9

Страхотни адвокати! Удоволствие е да се комуникира с тях и наистина взимат детайлите под внимание за да ми погнат в делото за делба.

Петър Петров

Изключително неприятен развод, но със съветите и подкрепата от Тренчев и Костова, нещата се развиха максимално благоприятно. Благодаря Ви!

Ваня Иванова

Екип от адвокати, които целят решаването на казуси, изграждането на доверие и продължителни връзки с клиенти чрез предоставянето на комплексни услуги в голям брой области на правото.

За допълнителни въпроси и детайли, не се колебайте да се свържете с нас и да споделите от каква правна помощ и съдействие имате нужда. На разположение сме за среща, за да поговорим за реалните действия, които може да се предприемат за разрешаването на Вашите казуси.