Адвокатското дружеството предлага пълно процесуално представителство пред първоинстанционна, въззивна и касационна инстанция по търговски и граждански дела.
Осигуряваме и представителство и съдействие по заповедни и изпълнителни производства, както и обезпечителни и охранителни производства.
Предлагаме юридически услуги и на чуждестранни юридически лица в сферата на облигационното право, административното право, корпоративното право, вещното право, търговското право, авторското право, трудовото право, както и съдействие за събиране на задължения по съответния ред.

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Нашият екип има дългогодишен опит в сферата на търговското и корпоративното право. През годините сме обслужвали и продължаваме да обслужваме едни от най-големите и успешни български и чуждестранни компании. Можете да ни се доверите за пълно правно съдействие и обслужване в сферата на Търговското право.

Не се колебайте да се свържете с нас!

Адвокатско дружество „Тренчев и Костова“ предоставя в сферата на търговското право – консултации и правни анализи в следните сфери:

Бизнес операции

 • търговски сделки
 • учредяване на дружества
 • процесуално представителство
 • промени в обстоятелствата за вписване в Търговския регистър
 • несъстоятелност
 • отношения между съдружници и акционери
 • отношения между съдружниците и управлението на дружеството
 • консултиране на капиталовата структура, акции/дялови в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и пр.
 • поддържане на дружествените книги
 • процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси на съдружниците и членовете на управителните органи
 • представителство пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър
 • преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • прекратяване и ликвидация на дружества

Бизнес транзакции

 • правен анализ по различни корпоративни въпроси
 • проектодоговори и проекти на правни документи
 • участие в преговори по търговски сделки и бизнес транзакции
 • проектодоговори и документи във връзка с данъчно планиране на бизнеса

Конкуренция

 • съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • нелоялна конкуренция
 • концентрации на предприятия
 • обжалване на процедури по Закона за обществените поръчки
 • спорове във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия
 • обжалване по съдебен ред па административни актове на Комисията за защита на конкуренцията

Дружествено право

 • Учредяване на всички видове дружества по Търговският закон;
 • Приемане и освобождаване на съдружници и акционери и др.;
 • Сливане, вливане и отделяне;
 • Увеличаване и намаляване на Капитал, апортни вноски;
 • Учредяване и вписване на дружества по ЗЗД (Консорциум, Граждански дружества);
 • Учредяване, вписване и заличаване на Особени залози по ЗОЗ и по ЗДФО;
 • Пълно представителство на юридически лица по сключването ( включително и водене на преговори), изменението и прекратяването на търговски сделки, както и водене на търговски спорове;
 • Представителство пред финансови институции. Пълно съдействие по предоставяне на проектно финансиране от финансови институции.
 • Посредничество и предоставяне на консултации при кандидатстване по Закон за обществените поръчки;
 • Търговска несъстоятелност.
Image 2

АВИАЦИОННО ПРАВО И ВЪЗДУХОЛПАВАНЕ

Адвокатската кантора има богат опит в сферата на  АВИАЦИОННО ПРАВО И ВЪЗДУХОЛПАВАНЕ свързан с предоставянето на юридическо съдействие (due diligence)   и съответствие (compliance) на големи и малки авиационни компании и летищни оператори в по-широк спектър от правни въпроси, отнасящи се до:

 • Лизингови договори за въздухоплавателни средства;
 • Разпоредителни сделки с въздухоплавателни средства (Прехвърляне, замяна и залог на въздухоплавателни средства);
 • Учредяване на тежести върху въздухоплавателни средства пред Главна дирекция „Гражданска Въздухоплавателна администрация“ и пред Международния електронен регистър, който функционира съгласно правната рамка на Конвенцията от Кейптаун и Протокола за въздухоплавателните средства, приети на 16 ноември 2001 г.
 • Съответствие с Прилагането на международни авиационни конвенции и международно транспортно право;
 • Изготвяне на Договори за управление и поддържане на постоянна летателна годност на ВС;
 • Holdershipagreement (CAMO agreement);
 • Пълно юридическо съдействие във връзка с :
  • Съдействие при издаване на Удостоверение за регистрация за ВС;
  • Съдействие при издаване на Разрешително за ползване на радиостанция за ВС;
  • Съдействие при издаване на Застрахователен сертификат за ВС;
  • Съдействие при издаване на Удостоверение за летателна годност;
  • Съдействие при издаване на Удостоверение за съответствие с нормите за авиационен шум на ВС.
  • Съдействие при вписване и дерегистриране на ВС от регистъра на ГВА.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашият екип предоставя обслужване в областта на интелектуалната собственост, авторското право и сродните му права.

 • регистрация и защита на патенти, търговски марки, полезни модели, изобретения, географски означения и указания.;
 • изготвяне на договори за уреждане на авторски права.
 • водене на спорове за авторски и сродни права.
 • изготвяне и преговори на лицензионни договори.
 • процесуално представителство при нарушаване на авторски права.
 • проектодоговори касаещи правата на интелектуална собственост (лицензионни споразумения, франчайз, ноу хау и пр

НАШАТА ВИЗИЯ


Тренчев и Костова не е просто кантора, която предлага услуги. Това е кантора за качествени юридически съвети и представителство пред инстанции и съдилища!

ТРУДОВО ПРАВО

Нашият екип е насреща, за да Ви съдейства при възникване на трудово правоотношение – сключване и прекратяване на трудови договори, както и пълно процесуално представителство по трудови спорове.

 • Искове по трудови спорове;
 • Пълно процесуално представителство;
 • Изготвяне на документи във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и редакции на трудови договори;
 • Процесуално представителство по трудови дела в съда;
 • Изготвяне на правилници за вътрешния трудов ред, договори за управление, длъжностни характеристики, „Общи условия“ и др.;
 • Консултации за социално и здравно осигуряване;

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Нашият екип от професионалисти ще Ви съдейства при обжалване на административни актове и наказателни постановления, както по съдебен, така и по административен ред. Обжалване на данъчно-ревизионни актове и обжалване на постановления за принудително събиране на публични вземания.

 • Обжалване на административни актове;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Пълно процесуално представителство пред всички съдебни инстанции;
 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
 • Подготовка и изготвяне на книжа и документи;
 • Изготвяне на жалби и сигнали до административни органи;
 • Търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/;
 • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;

Страхотни адвокати! Удоволствие е да се комуникира с тях и наистина взимат детайлите под внимание за да ми погнат в делото за делба.

ф-ма Оле, Колето и Вачко

Изключително неприятен развод, но със съветите и подкрепата от Тренчев и Костова, нещата се развиха максимално благоприятно. Благодаря Ви!

Фондация Мокри Кокошки

Екип от адвокати, които целят решаването на казуси, изграждането на доверие и продължителни връзки с клиенти чрез предоставянето на комплексни услуги в голям брой области на правото.

За допълнителни въпроси и детайли, не се колебайте да се свържете с нас и да споделите от каква правна помощ и съдействие имате нужда. На разположение сме за среща, за да поговорим за реалните действия, които може да се предприемат за разрешаването на Вашите казуси.